Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista / ekspert w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 4 czerwca 2018 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku specjalisty albo eksperta Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

§ 1.

1. Ogłoszenie w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku specjalisty/eksperta Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (specjalista w 6 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 1,75 kwoty bazowej, albo ekspert w 9 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,05 kwoty bazowej) skierowane jest do funkcjonariuszy:

 1. pełniących służbę w Policji;
 2. spełniających wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

2. Pożądane jest również posiadanie:

 1. wykształcenia wyższego z zakresu prawa lub administracji, lub zarządzania i organizacji;
 2. doświadczenia na stanowisku w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kadr;
 3. umiejętności interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej;
 4. doświadczenia w realizacji spraw związanych z obsługą osobową policjantów.

 

§ 2.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać CV i list motywacyjny.

 

§ 3.

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku specjalisty albo eksperta Wydziału Kadr (wynikający z karty opisu stanowiska służby) jest następujący:

 1. koordynowanie prowadzonych w jednostce czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 2. opiniowanie spraw z zakresu naruszenia dyscypliny służbowej, nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub porządku w procesie pracy;
 3. prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
 4. prowadzenie postępowań o ustalenie odpowiedzialności porządkowej pracowników;
 5. opracowywanie i aktualizowanie regulaminu oraz etatu jednostki na czas zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny;
 6. inicjowanie, prowadzenie i aktualizowanie wojennej obsady kadrowej;
 7. reklamowanie z urzędu policjantów i pracowników jednostki;
 8. obsługa i aktualizowanie danych w podsystemie KADRA SWOP;
 9. opracowywanie testów wiedzy na postępowania kwalifikacyjne na stanowiska kierowników komórek organizacyjnych.

§ 4.

 

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać osobiście do Naczelnika Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji lub listownie na adres: Naczelnik Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Policji, 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121, z dopiskiem „Dobór na stanowisko specjalisty/eksperta Wydziału Kadr”, lub na e-mail: kadry@csp.edu.pl – w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje dotyczące służby na stanowisku specjalisty lub eksperta Wydziału Kadr można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15, pod numerem telefonu (22) 605-32-02.

powrót
drukuj