Informacyjny Serwis Policyjny

Nauczyciel stowarzyszony w Szkole Policji w Pile w Zakładzie Służby Kryminalnej

OGŁOSZENIE

Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile*

w Zakładzie Służby Kryminalnej

 

z zakresu analizy plam krwawych

 

1. O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

1) w zakresie wymagań niezbędnych:

a) co najmniej 10-letni staż służby w Policji,

b) posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, z zakresu ujawnienia, utrwalenia i zabezpieczenia śladów plam krwawych,

c) uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

2) w zakresie wymagań pożądanych:

a) wykształcenie wyższe zawodowe,

b) kwalifikacje pedagogiczne,

c) doświadczenie dydaktyczne,

d) kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki, kurs/szkolenie z zakresu analizy plam krwawych

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszonego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Analiza plam krwawych na Kursie specjalistycznym dla techników kryminalistycznych, Kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno - rozpoznawcze oraz Kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo - śledcze.

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do: bezterminowo.

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania funkcjonariusza do Szkoły Policji w Pile:

a) nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,

b) warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole jest akceptacja kandydatury przez Zastępcę Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,

c) koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły,

d) w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna – nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,

e) w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierującego komórką organizacyjną Szkoły, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole, określonej odrębną decyzją Komendanta Szkoły Policji w Pile.

6. Dodatkowych informacji udziela podinsp. Leszek Koźmiński - Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2460 lub 774 2460 oraz Monika Czerniel - specjalista Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2444 lub 774 2444

 

tel. sieć publiczna 67-3522171 lub 67-3522175/78

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2175/78

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

 

 

* stosuje się odpowiednio do pracowników Policji

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj