Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista / ekspert w Wydziale Inwestycji i Remontów - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

 Stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

 Specjalista

 Ekspert

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 grupa zaszeregowania – 6; mnożnik kwoty bazowej – 1,75;

 minimalna kwota dodatku służbowego –  400 zł;

 grupa zaszeregowania – 9; mnożnik kwoty bazowej – 2,05;

 minimalna kwota dodatku służbowego –  550 zł;

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

 Wydział Inwestycji i Remontów

OPIS STANOWISKA

 Do zakresu zadań w szczególności należy:

 • kontrolowanie i nadzorowanie stanu technicznego konstrukcyjno – budowlanego obiektów Szkoły;
 • sporządzanie kosztorysów robót budowlanych planowanych do wykonania;
 • reprezentowanie inwestora na budowie m.in. przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • sporządzanie dokumentacji dla potrzeb organów administracji architektoniczno-budowlanej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • staż służby w Policji – min. 3 lata;
 • wykształcenie wyższe techniczne np. w zakresie konstrukcji budowlanych;
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe;
 • staż służby w Policji – min. 10 lat;
 • wykształcenie wyższe techniczne np. w zakresie konstrukcji budowlanych;
 • kwalifikacje zawodowe wyższe;

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w realizacji zadań zgodnie z opisem stanowiska pracy;
 • pożądane pełne uprawnienia budowlane;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania zasad techniki prawodawczej.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby/pracy można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście; do CV należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 19 czerwca 2017 r.

DANE KONTAKTOWE

 Szkoła Policji w Słupsku

 ul. Kilińskiego 42

 76-200 Słupsk

 Wydział Kadr

 tel. służbowy – 7437 552, 7437 393

 faks służbowy – 7437 399

 tel. miejski – 59 8417 552, 59 8417 393

 faks miejski 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

 18 maja 2017 r.

 

powrót
drukuj