Informacyjny Serwis Policyjny

Nauczyciel stowarzyszony w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Pile

OGŁOSZENIE
Komendanta Szkoły Policji w Pile

z dnia 17 lutego 2017 r.

 

w sprawie możliwości ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby

w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile

 

w Zakładzie Służby Kryminalnej

(nazwa komórki dydaktycznej)

 

z zakresu handlu ludźmi

(tematyka zajęć, z których nauczyciel miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne w Szkole)

 

 

1. O możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego w celu wsparcia procesu kształcenia w Szkole mogą ubiegać się policjanci spełniający poniższe kryteria:

  • w zakresie wymagań niezbędnych:

a) posiadający co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
b) posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych Policji o tematyce zbieżnej z zajęciami dydaktycznymi przewidzianymi do prowadzenia w komórce dydaktycznej, do której prowadzony jest dobór, tj. z zakresu taktyki prowadzenia czynności wykrywczych oraz współpraca w sprawach o handel ludźmi,
c) uzyskali zgodę przełożonego w sprawach osobowych na możliwość ubiegania się o delegowanie do czasowego pełnienia służby w charakterze nauczyciela stowarzyszonego.

  • w zakresie wymagań pożądanych:

a) wykształcenie wyższe zawodowe,
b) kwalifikacje pedagogiczne,
c) doświadczenie dydaktyczne,
d) kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, kurs specjalistyczny z zakresu nadzoru nad czynnościami procesowymi wykonywanymi przez Policję, kurs specjalistyczny dla kadr kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Zakres zadań przewidzianych do realizacji przez nauczyciela stowarzyszonego w Szkole Policji w Pile w tym tematyka zajęć oraz rodzaj kursów/szkoleń, w których kandydat na nauczyciela stowarzyszonego miałby prowadzić zajęcia dydaktyczne: Kurs specjalistyczny w zakresie handlu ludźmi

3. Kartę informacyjną o nauczycielu stowarzyszonym, wypełnioną w części I i II należy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile, na adres: pl. Staszica 7, 64-920 Piła lub e-mail podany poniżej lub osobiście w terminie do 05 maja 2017 r.

4. Szkoła zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert Szkoła nie odsyła i nie zwraca.

5. Informacje dodatkowe dotyczące warunków oddelegowania policjanta do Szkoły Policji w Pile:

a) nauczyciel stowarzyszony uczestniczy w realizacji procesu dydaktycznego w Szkole Policji w Pile na podstawie rozkazu Komendanta Głównego Policji o delegowaniu do czasowego pełnienia służby,

b) warunkiem włączenia osoby do bazy nauczycieli stowarzyszonych w Szkole Policji w Pile jest akceptacja kandydatury przez zastępcę komendanta nadzorującego pion dydaktyczny jednostki oraz uzyskanie zgody przełożonego w sprawach osobowych policjanta,

c) koszty związane z delegowaniem nauczyciela stowarzyszonego do Szkoły (w tym w zakresie zakwaterowania i wyżywienia oraz przejazdów) w celu realizacji zajęć dydaktycznych pokrywane są z budżetu Szkoły Policji w Pile,

d) w czasie delegowania do Szkoły nauczyciel stowarzyszony ma przydzielonego opiekuna - nauczyciela policyjnego posiadającego wysokie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dydaktyczne, do udzielania wszechstronnej pomocy nauczycielowi stowarzyszonemu w czasie realizacji procesu dydaktycznego oraz pobytu w Szkole w zakresie kwestii logistycznych,

e) w przypadku chęci przeniesienia do pełnienia służby w Szkole, policjanci włączeni do bazy nauczycieli stowarzyszonych i realizujący zajęcia dydaktyczne, oceniani pozytywnie przez właściwego kierownika komórki organizacyjnej, mogą być zwolnieni z procedury doboru na stanowisko dydaktyczne w Szkole określonej odrębną decyzją Komendanta.

Dodatkowych informacji udziela mł. insp. Marzena Brzozowska - Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, tel. 67 352 2450 lub 774 2450 oraz podinsp. Aneta Wróblewska - ekspert Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile tel. 67 352 2172 lub 774 2172.

 

Wydział Kadr Szkoły Policji w Pile:

tel. sieć publiczna 67 3522171 lub 67 3522172

tel. sieć resortowa 774-2171 lub 774-2172

fax: sieć publiczna 67 352 2325, sieć resortowa 774 2325

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Załączniki do strony

powrót
drukuj