Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Prewencji Biura Prewencji KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

(oferta pracy dla policjantów)

w Wydziale Prewencji
Biura Prewencji KGP
- w 6 grupie zaszeregowania


 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • koordynacja priorytetowych przedsięwzięć o zasięgu krajowym w zakresie organizacji służby prewencyjnej, w szczególności dotyczącej pełnienia służby patrolowej i obchodowej,

 • opracowywanie okresowych ocen realizacji zadań przez służbę patrolową, patrolowo-interwencyjną, interwencyjną oraz obchodową, wdrażanie i koordynowanie procesów realizacji wniosków wynikających z tej oceny,

 • udział w pracach legislacyjnych, opiniowanie nowych projektów aktów prawnych, umów, porozumień oraz prowadzenie konsultacji z innymi komórkami organizacyjnymi KGP, jednostkami Policji i innymi podmiotami zewnętrznymi,

 • kreowanie skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz identyfikowanie zagrożeń ich realizacji,

 • inicjowanie i koordynacja współpracy Policji z podmiotami realizującymi zadania w poszczególnych obszarach zagrożeń pozostających w zakresie odpowiedzialności merytorycznej wydziału,

 • rozpatrywanie skarg i wniosków,

 • podejmowanie inicjatyw dotyczących wzbogacenia szkolenia zawodowego policjantów oraz uczestniczeniu w działalności wydawniczej,

 • monitorowanie i koordynowanie realizacji przedsięwzięć z zakresu budżetu zadaniowego w myśl przypisanych zadań w Wydziale,

 • udział w kontrolach prowadzonych przez uprawnione policyjne zespoły kontrolne w zakresie realizowanych czynności,

 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach,

 • doraźne prowadzenie pojazdów służbowych.
   

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.

Wymagania formalne: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (DZ. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy w pionie prewencji,

 • zdolności analityczne,

 • umiejętność pracy w grupie,

 • uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,

 • znajomość problematyki prawnej z zakresu organizacji służby,

 • 8 lat doświadczenia zawodowego.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym z zakresu systemów teleinformatycznych,

 • licencje i certyfikaty z zakresu znajomości narzędzi teleinformatycznych,

 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji.

Oferty spełniające wymogi formalne (zawierające informacje o dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy: bprew@policja.gov.pl

powrót
drukuj