Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w w Wydziale Zarządzania Projektami Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

w Wydziale Zarządzania Projektami
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 6 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • opracowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego przy współudziale komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

 • prowadzenie projektów teleinformatycznych w ramach założonego zakresu prac i przy założonym czasie oraz budżecie, będących w zakresie działania Komendy Głównej Policji,

 • organizowanie i monitorowanie działań w ramach przygotowania i realizacji prowadzonych projektów wg obowiązujących przepisów oraz wybranej metodyki zarządzania projektem uznanej za optymalną w odniesieniu do realizowanego projektu,

 • udział w pracach komisji przetargowych powoływanych w związku z realizowanymi projektami,

 • współpraca z Biurem Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP przy opracowywaniu projektów umów o udzielanie zamówień publicznych,

 • przygotowywanie analizy zagrożeń i opracowywanie propozycji działań zaradczych,

 • zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu, w tym bieżące utrzymywanie rejestrów ryzyka,

 • zarządzanie jakością w prowadzonych projektach,

 • raportowanie drogą mailową, pisemnie oraz ustnie, kierownictwu Wydziału Zarządzania Projektami o stanie zaawansowania prac projektowych,

 • realizowanie umów zawartych w ramach prowadzonych projektów oraz nadzorowanie odbioru dostarczonych produktów,

 • przekazywanie informacji o stanie zaawansowania prac projektowych do Sekcji Standaryzacji Projektów w tym przekazywanie do biblioteki projektów dokumentacji projektowej,

 • współdziałanie z jednostkami terenowymi Policji oraz komórkami organizacyjnymi KGP i instytucji zewnętrznych w zakresie realizowanych przedsięwzięć.

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • umiejętność analizowania,

 • umiejętność prognozowania,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność koordynowania,

 • kreatywność,

 • samodzielność,

 • zdolności redakcyjne,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, MS Project, Power Point).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym o kierunku informatyka lub telekomunikacja,

 • kwalifikacje zawodowe z zakresu informatyki, telekomunikacji i kierunków pokrewnych, bezpieczeństwa systemów TI, zarządzania,

 • znajomość technik negocjacyjnych,

 • znajomość metodyki zarządzania projektami,

 • swobodne posługiwanie się j. angielskim w mowie i piśmie.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: marcin.mienkowski@policja.gov.pl lub violetta.janeczko@policja.gov.pl. lub adam.niedbala@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj