Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej - Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

  • Analizując materiały nadsyłane z biur KGP oraz KWP z kraju opracowuje materiały informacyjne na temat stanu współpracy polskiej Policji z zagranicznymi partnerami (w zakresie współpracy bilateralnej oraz multilateralnej) celem przekazania ich kierownictwu KGP oraz MSWiA.

  • Uczestniczy w charakterze pracownika merytorycznego w zagranicznych delegacjach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, Dyrektora BMWP KGP, jego zastępców jak również bierze udział w przyjęciu delegacji zagranicznych na szczeblu Komendanta Głównego Policji i Dyrektora BMWP KGP w celu zapewnienia zgodnego z planem przebiegu spotkania i przedstawienia stanowiska polskiej policji w języku obcym.

  • Prowadzi konsultacje z partnerami z przypisanego rynku geograficznego, w tym podczas różnego rodzaju przedsięwzięć z udziałem zagranicznych delegacji z przydzielonych rynków geograficznych w celu koordynacji prowadzonej współpracy.

  • Opracowuje i przekazuje do jednostek i komórek organizacyjnych Policji informacje dotyczące pozaoperacyjnej współpracy Policji, w celu upowszechniania wiedzy o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach międzynarodowych jak staże, seminaria, szkolenia itp.

  • Analizuje informacje z różnych źródeł (prasa, Internet, oficerowie łącznikowi policji), dotyczące sytuacji międzynarodowej i współpracy międzynarodowej celem wykorzystania ich przy sporządzaniu zbiorczych informacji na temat współpracy policyjnej.

Wykształcenie:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

Wymagania niezbędne:

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu (…) na stanowiskach służbowych;

- dostęp o do informacji niejawnych oznaczonych klauzula min. „poufne”;

- doświadczenie we współpracy międzynarodowej;

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i w piśmie;

- umiejętność planowania i organizacji pracy;

- obsługa komputera w zakresie pakietu Office;

- umiejętność pracy zespołowej;

- analityczne myślenie.

Wymagania pożądane:

- przeszkolenie w zakresie protokołu dyplomatycznego;

- znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 w mowie i piśmie;

-znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem ( szczególnie rosyjski lub niemiecki).


Szczegółowych informacji udziela:

kom. Paulina Macczak

po Naczelnik

Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

tel. 72 131-39

oraz

Pan insp. Dariusz Drzał

Radca

Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

tel. 72 122-44

W przypadki zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: paulina.macczak@policja.gov.pl do dnia 30 kwietnia 2019 r.

powrót
drukuj