Informacyjny Serwis Policyjny

Konkurs na stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, w związku z planowanym na rok 2019 utworzeniem biura oficera łącznikowego polskiej Policji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przystąpiło do przeprowadzenia procedury konkursowej na wymienione stanowisko.

Kryteria niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat do objęcia stanowiska oficera łącznikowego polskiej Policji w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

 • oficer Policji;
 • co najmniej 10 letni staż służby w Policji (na dzień składania raportu);
 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego na poziomie przynajmniej C1;
 • bardzo dobry stan zdrowia.

Dodatkowymi kryteriami podlegającymi ocenie podczas procedury kwalifikacyjnej kandydatów będą:

 • doświadczenie wynikające ze służby w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji w służbie kryminalnej lub śledczej;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie międzynarodowej współpracy prowadzonej przez Policję;
 • pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych w Policji;
 • doświadczenie wynikające z udziału w przedsięwzięciach policyjnych realizowanych poza granicami kraju, np. udział w misjach pokojowych.

Raporty oficerów Policji (również zaopiniowane negatywnie), zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru, adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, należy przesyłać drogą służbową w terminie określonym przez właściwe komórki kadrowe.

Do raportów powinny być załączone:

 • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych;
 • wyciąg z przebiegu służby;
 • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego;
 • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia);
 • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego planuje się w I połowie maja 2019 r.

Zgodnie z przyjętą procedurą egzamin obejmować powinien trzy etapy:

 • egzamin ze znajomości języka angielskiego:
 • 30 minutowy test pisemny badający poziom znajomości języka angielskiego;
 • egzamin ustny;
 • egzamin merytoryczny - 30 minutowy test pisemny, badający poziom wiedzy z zakresu zwalczania przestępczości i prowadzenia współpracy międzynarodowej (dopuszczalne jest przeprowadzenie testu w języku angielskim);
 • rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydaci będą oceniani w oparciu o następujące kryteria:
 • doświadczenie służbowe oraz wiedza merytoryczna;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • postawa, motywacja;
 • umiejętności interpersonalne i komunikacja.

Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z poprzednich dwóch etapów.

Kandydaci posiadający certyfikaty, potwierdzające umiejętności językowe na poziomie min. C1 (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej; tekst jednolity Dziennik Ustaw 2017 r. poz. 2038) zwolnieni są z udziału w egzaminie ze znajomości języka angielskiego.

Oficerowie Policji nieposiadający dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego, w toku dalszej procedury, mogą zostać skierowani na egzamin językowy organizowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wzory CV oraz oświadczenia można pobrać ze strony http://isp.policja.pl/isp/do-pobrania?page=0

powrót
drukuj