Informacyjny Serwis Policyjny

Starszy specjalista w Wydziale Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU

 

 

STANOWISKO: starszy specjalista;

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Zapewnienie prawidłowej realizacji postępowań administracyjnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji;

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów pierwszoinstancyjnych i drugoinstancyjnych decyzji administracyjnych i postanowień Komendanta Głównego Policji w postępowaniach zwykłych i nadzwyczajnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji w celu przedłożenia do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji,

 • Wykonywanie czynności w ramach nadzoru instancyjnego nad komendami wojewódzkimi (Stołeczną) Policji, Centralnym Biurem Śledczym Policji, Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i szkołami policyjnymi w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji w celu weryfikacji prawidłowości rozstrzygnięć wydawanych w sprawach osobowych policjantów,

 • Świadczenie pomocy merytorycznej i udzielanie konsultacji dotyczących spraw kadrowych policjantów jednostek organizacyjnych Policji policjantom i pracownikom wykonującym zadania związane z obsługą kadrową w celu ukierunkowania podczas rozwiązywania problemów dotyczących obsługi kadrowej,

 • Opiniowanie raportów, podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta Głównego Policji lub dyrektora biura oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach osobowych dotyczących policjantów jednostek organizacyjnych Policji w celu przedłożenia do akceptacji Komendantowi Głównemu Policji;

WYMAGANIA FORMALNE:

 • wykształcenie wyższe o kierunkach: prawo lub administracja lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu administracji,

 • powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w pracy w pionie kadrowym lub na stanowisku związanym z obsługą kadrową;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,

 • bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • umiejętności analityczne,

 • umiejętności interpersonalne,

 • asertywność oraz umiejętność argumentowania w rozmowach z klientami składającymi skargi i wnioski,

 • umiejętność konsultacji kwestii drażliwych w przypadkach uchybień popełnianych przez jednostki organizacyjne Policji;

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Dariusz Wodnicki
główny specjalista
Wydziału Spraw Osobowych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
tel. 72 131 70

lub

Agnieszka Piazdecka
starszy specjalista
Wydziału Spraw Osobowych
Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Komendy Głównej Policji
tel. 72 132 43

powrót
drukuj