Informacyjny Serwis Policyjny

Starszy technik w Wydziale Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

OGŁOSZENIE

W CELU ZASTĘPSTWA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO CZŁONKIEM

KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 

 

STANOWISKO: starszy technik, liczba stanowisk pracy: 1

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji

WYMIAR ETATU: pełny

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • sporządzanie wykazów przesyłek (w tym niejawnych) w celu umożliwienia dalszego przekazania korespondencji do jednostek organizacyjnych Policji lub innych, uprawnionych do korzystania z usług Poczty Specjalnej instytucji,

 • weryfikowanie przesyłek pod kątem właściwego zabezpieczenia oraz zgodności adresów w celu dalszego ich przekazania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • przygotowanie dokumentów do archiwizacji w celu przekazania do Wydziału Główne Archiwum Policji KGP,

 • pakowanie/rozpakowywanie pakietów zawierających przesyłki w celu dalszego przekazania znajdującej się w nich korespondencji,

 • doraźne przyjmowanie przesyłek z komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji w obiekcie przy ul. Puławskiej,

 • dokonywanie wymiany w międzyresortowym punkcie wymiany korespondencji zlokalizowanym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapewnienia prawidłowego obiegu poczty pomiędzy KGP i MSWiA a innymi podmiotami administracji rządowej,

 • przygotowanie do nadania przesyłek jawnych rejestrowanych przeznaczonych do wysłania za pośrednictwem operatora pocztowego w celu ich dostarczenia do adresatów,

 • sporządzenie zestawień obrotu przesyłek nadanych za pośrednictwem operatora pocztowego w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania usług pocztowych,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych,

 • przestrzeganie przepisów oraz zasad ochrony tajemnic prawnie chronionych określonych w odrębnych przepisach,

 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej określonymi w odrębnych przepisach,

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: średnie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • 2 lata stażu pracy,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • organizacja pracy własnej,

 • szybkiego uczenia się,

 • komunikatywność,

 • umiejętność obsługi komputera PC ,

 • znajomość programów biurowych MS Office oraz Open Office,

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z późn. zm.).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • dostęp do informacji niejawnych UE/NATO oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z późn. zm.).

METODY I TECHNIKI SELEKCJI:

 • selekcja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,

 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, o ile jest wymagane na stanowisku pracy,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z późn. zm.),

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa UE/NATO uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018, poz. 412, z późn. zm.),

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów.

Szczegółowych informacji udziela:

Marek Muzyczka, kierownik sekcji, tel. 22-601-50-65

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 16.11.2018 r

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wydział Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa z dopiskiem na kopercie „starszy technik” Wydziału Poczty Specjalnej Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji”.

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 2412,00 zł. + 27,33 % premii

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia

Inne informacje:

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

 

powrót
drukuj