Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziału Analizy Kryminalnej Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

OGŁOSZENIE

o naborze wewnętrznym na stanowisko eksperta Wydziału Analizy Kryminalnej
Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

Nazwa stanowiska:

ekspert

Rodzaj stanowiska:

policyjne

Cel stanowiska:

Wykonywanie analiz kryminalnych; zapewnienie właściwego poziomu pozyskiwania i gromadzenia informacji mających na celu wykrywanie, i zapobieganie popełnianiu przestępstw/wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym (rozpoznanie osobowe, obiektowe i zagadnieniowe), a także prawidłowego rozwoju i funkcjonowania jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział.

Zakres zadań/obowiązków:

 1. inicjuje i sporządza analizy kryminalne, zlecane przez jednostki organizacyjne Policji i inne uprawnione podmioty;

 2. wspiera komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach analizy kryminalnej w realizacji analiz kryminalnych;

 3. wdraża nowe rozwiązania i standardy w zakresie analizy kryminalnej;

 4. bierze udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących analizy kryminalnej i jawnych i niejawnych systemów danych administrowanych przez wydział prowadzonych przez podmioty pozapolicyjne;

 5. pozyskuje informacje niezbędne do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym policyjnych oraz pozapolicyjnych baz danych;

 6. pozyskuje dane telekomunikacyjne na potrzeby realizowanych analiz kryminalnych;

 7. uczestniczy w opracowywaniu programów szkoleń, organizuje i bierze udział w szkoleniach w charakterze prelegentów
  w przedsięwzięciach resortowych oraz pozaresortowych z zakresu zadań merytorycznych wydziału;

 8. gromadzi dane i opracowuje analizy strategiczne, w celu wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania przestępczości;

 9. opracowuje procedurę oraz koordynuje proces przetwarzania danych przez komórki i jednostki organizacyjne Policji w celu przygotowywania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;

 10. przygotowuje niezbędne założenia oraz materiały, uczestniczy w opracowywaniu ogólnopolskich prognoz przestępczości w celu rozpoznania jej trendów i rozwoju, opracowuje ocenę stanu zagrożenia przestępczością m.in. w oparciu o analizy danych statystycznych oraz informacji z systemów informatycznych Policji i podmiotów zewnętrznych w celu wykorzystania jej przez kierownictwo Policji;

 11. realizuje obsługę informacyjną na rzecz uprawnionych podmiotów w zakresie dostępnych systemów, w tym administrowanych przez wydział;

 12. współtworzy mapę przestępczości w Polsce w oparciu o dane statystyczne oraz informacje z systemów informatycznych Policji i podmiotów pozapolicyjnych;

 13. podejmuje czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu;

 14. wykonuje inne zadania merytorycznie związane z pracą na zajmowanym stanowisku oraz zadania o charakterze doraźnym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wydziału.

Wymagania w zakresie:

Niezbędne:

Pożądane:

 

 1.  wykształcenia:

 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 

wyższe magisterskie o specjalności informatycznej, ekonomicznej lub prawniczej

 1. kwalifikacji zawodowych:

jw.

wyższe, doświadczenie w służbie kryminalnej

 

 1. stażu służby/pracy:

jw.

8 lat stażu/służby w Policji, w tym
4 lata w służbie kryminalnej

 

 1. doświadczenia zawodowego:

jw.

8 lat służby w Policji lub 4 lata

w realizacji zadań w służbie kryminalnej

 

 1. umiejętności:

- interpersonalne (łatwość komunikacji, prawidłowego argumentowania i wnioskowania);

- organizatorskie (organizacji czasu pracy, właściwej realizacji zadań służbowych);

- znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych w zakresie realizowanych zadań;

- samodzielność;

- kreatywność;

- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;

- znajomość języka angielskiego lub innego w stopniu komunikatywnym;

- myślenie strategiczne;

- prawo jazdy kat. B;

- znajomość zagadnień prawnych;

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny

 2. CV

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt:

Osobiście / listownie: Zastępca Naczelnika Wydziału Analizy Kryminalnej BWiIK KGP
02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 58

Pocztą elektroniczną: artur.gniadek@policja.gov.pl

Faksem:

sł. 72 151-35, 72 147-26, miejski 2260 151-35, 2260 147-26 z dopiskiem - nabór wewnętrzny na stanowisko eksperta WAK BWiIK KGP

Termin składania dokumentów: 01.01.2019 roku

Kontakt bezpośredni:

 

Zastępca Naczelnika WAK BWiIK KGP
nadkom. Artur Gniadek

tel. sł. 72 147 72

(miejski 22 60 147 72)

powrót
drukuj