Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej - BMWP KGP

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje kandydatów na stanowisko eksperta Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

  • Uczestniczenie w określaniu kierunków i realizacji strategii zaangażowania w pomoc dla krajów trzecich poprzez diagnozowanie obszarów geograficznych, tematyki szkoleń leżących w polu zainteresowania polskiej Policji oraz dostępnych programów wsparcia finansowego;

  • Analizowanie propozycji przedsięwzięć szkoleniowych skierowanych do krajów trzecich, finansowanych ze środków UE oraz organizacji międzynarodowych, w aspekcie możliwości i celowości zaangażowania polskiej Policji w ich realizację;

  • Monitorowanie i aktualizacja procedury współpracy bliźniaczej (twinningi) dla instytucji-dawców pomocy z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych dla służb mundurowych;

  • Analizowanie i opiniowanie dokumentów dot. nowych rozwiązań w zakresie funduszy pomocowych UE w sektorze spraw wewnętrznych i sprawiedliwości;

  • Przekazywanie do właściwych komórek KGP/ jednostek organizacyjnych Policji otrzymywanych propozycji udziału w przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz udział w opracowywaniu ofert współpracy ze strony polskiej Policji w kontekście realizacji planowanych przedsięwzięć;

  • Monitorowanie i koordynowanie przebiegu działań oraz udziału polskich ekspertów w międzynarodowych przedsięwzięciach szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów UE – Twinning i TAIEX;

Wykształcenie:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm).

Wymagania niezbędne:

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu (…) na stanowiskach służbowych;

- dostęp o do informacji niejawnych oznaczonych klauzula min. „poufne”;

- doświadczenie we współpracy międzynarodowej;

- znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i w piśmie;

- umiejętność planowania i organizacji pracy;

- obsługa komputera w zakresie pakietu Office;

- umiejętność pracy zespołowej;

- analityczne myślenie.

 

Wymagania pożądane:

- doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych;

- znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym niż B2 w mowie i piśmie;

-znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem ( rosyjski lub francuski).

 

Szczegółowych informacji udziela:

podinsp. Piotr Sochacki

naczelnik

Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

tel. 72 131-39

oraz

Pani Wiesława Rudnicka-Zembrzuska

Główny Specjalista

Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej

Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

tel. 72 144-57

W przypadki zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty ( CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: wieslawa.rudnicka-zembrzuska@policja.gov.pl do dnia 10 września br.

 

powrót
drukuj