Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert Wydziale Skarg i Wniosków Biura Kontroli Komendy Głównej Policji

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji poszukuje kandydatów

na stanowisko eksperta w Wydziale Skarg i Wniosków

 

 

NAZWA STANOWISKA: ekspert (stanowisko policyjne)
 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział Skarg i Wniosków Biura Kontroli Komendy Głównej Policji
 

CEL STANOWISKA PRACY:
 

realizacja zadań wynikających z konstytucyjnego prawa obywateli do składania skarg i wniosków, a także z ustawowego obowiązku ich przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania oraz nadzoru i kontroli w tym przedmiocie
 

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 1. przyjmowanie skarg i wniosków wpływających do Biura Kontroli KGP drogą pocztową, elektroniczną oraz zgłaszanych osobiście przez interesantów;

 2. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i spraw:

  a) należących do właściwości Komendanta Głównego Policji,
  b) zleconych przez kierownictwo Komendy Głównej Policji;
   
 3. udzielanie informacji i wyjaśnień interesantom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie do KGP w sprawach skarg i wniosków, a także prowadzenie rejestru przyjęć interesantów;

 4. przekazywanie skarg, wniosków i listów jednostkom organizacyjnym Policji oraz innym podmiotom, właściwym do ich załatwienia;

 5. wprowadzanie do rejestru skarg i wniosków informacji dot. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków wpływających do KGP w sposób ułatwiający kontrolę;

 6. wykonywanie czynności wyjaśniających w sprawach skargowych, wskazanych przez kierownictwo KGP i Biura Kontroli bezpośrednio w jednostkach Policji oraz nadzorowanie skarg zleconych do rozpatrzenia i załatwienia jednostkom organizacyjnym Policji.

 7. inicjowanie działań mających na celu eliminowanie przyczyn skarg oraz doskonalenie systemu rozpatrywania skarg i wniosków w Policji;

 8. koordynowanie realizacji problematyki skargowej przez komórki organizacyjne KGP;

 9. rozpatrywanie sygnałów o nieprawidłowościach w działaniach Policji;

 10. gromadzenie danych i materiałów do sporządzenia rocznej analizy przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów w Policji;

 11. przeprowadzanie kontroli w podmiotach kontrolowanych lub uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, a także kierowanie zespołem kontrolnym w okolicznościach uzasadnionych charakterem sprawy lub przedmiotem kontrolowanego zagadnienia;

 12. sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli oraz monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;

 13. udział w kontrolach należących do właściwości innych wydziałów biura;

 14. udział w kontrolach realizowanych przez podmioty zewnętrzne;

 15. pełnienie dyżurów w ramach obsługi wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji, zgodnie z wymogami określonymi we właściwej decyzji Dyrektora Biura Kontroli KGP oraz dokonywanie ustaleń i sprawdzanie dokumentacji związanej z tymi wydarzeniami;

 16. pełnienie dyżurów w ramach przyjęć interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;

 17. uczestniczenie w sporządzaniu informacji zbiorczych, analiz oraz sprawozdań;

 18. udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym KGP oraz jednostkom organizacyjnym Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału;

 19. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

 20. prowadzenie lub udział w szkoleniach organizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego.
   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra i 4 lata stażu służby w Policji,

 • wyższe kwalifikacje zawodowe (kurs oficerski WSPol. w Szczytnie)

 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,

 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,

 • umiejętność pracy zespołowej/współpracy,

 • umiejętność myślenia analitycznego,

 • umiejętność samodzielnego działania,

 • umiejętność odbierania i przekazywania informacji bez zniekształceń w mowie i piśmie,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
   

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wykształcenie wyższe w zakresie: organizacji i zarządzania, prawa, administracji publicznej, kontroli i audytu,

 • staż służby w Policji powyżej 8 lat,

 • doświadczenie w zakresie pracy dochodzeniowo–śledczej lub w dziedzinie kontroli i audytu wewnętrznego,

 • umiejętność radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

 • umiejętność planowania i organizowanie pracy zespołów kontrolnych oraz audytowych,

 • dyspozycyjność,

 • prawo jazd kat. B,

 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego.
   

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:

 • 9 grupa zaszeregowania z mnożnikiem 2,05 kwoty bazowej
   

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

podinsp. Tomasz Bukwa
Naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków
Biura Kontroli
Komendy Głównej Policji
tel. 72-124-61

Joanna Bernat
st. specjalista Zespołu Obsługi
w Wydziale Analiz
Biura Kontroli
Komendy Głównej Policji
tel. 72-150-63

 

powrót
drukuj