Informacyjny Serwis Policyjny

Radca w Wydziale Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych BŁiI KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

RADCY

Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 11 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • Opiniowanie, tworzenie studiów wykonalności, założeń i koncepcji budowy nowych oraz modernizacji eksploatowanych w wydziale systemów teleinformatycznych.

 • Wsparcie merytoryczne w zakresie planowania, opiniowania i nadzoru nad funkcjonowaniem systemów telekomunikacyjnych i transmisji multimedialnych eksploatowanych w wydziale.

 • Koordynowanie działań w zakresie opracowywania Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału, a także we wdrażaniu rozwiązań dotyczących ochrony infrastruktury krytycznej.

 • Opracowywanie koncepcji rozwiązań teleinformatycznych oraz wdrażanie systemów TI, zgodnie z przyjętą w Policji strategią rozwoju TI.

 • Opracowywanie projektów wytycznych, zarządzeń oraz przygotowywanie instrukcji i standardów rozwiązań organizacyjnych w zakresie teleinformatyki będących w kompetencji merytorycznej wydziału.

 • Określanie i wytyczanie kierunków rozwoju, założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania w wydziale nowych technologii teleinformatycznych, zgodnie z przyjętą w Policji strategią rozwoju systemów teleinformatycznych.

 • Określanie zasad organizacji i użytkowania systemów teleinformatycznych eksploatowanych w wydziale.

 • Opiniowanie aktów prawnych, zgodnie z właściwością merytoryczną wydziału.

 • Nadzór nad rozliczaniem środków finansowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków przyznanych na realizację zadań pozostających we właściwości merytorycznej wydziału.

 • Opracowywanie wymagań i zaleceń standaryzacyjnych dla policyjnych systemów teleinformatycznych, a także sieci i systemów łączności będących w kompetencji merytorycznej wydziału.

 • Udział w pracach komisji przetargowych oraz komisjach i zespołach ds. odbioru przedmiotów zamówienia dotyczących projektów teleinformatycznych w zakresie właściwości wydziału.

 • Udział w sporządzaniu planu rzeczowego wydziału.

 • Koordynowanie i udział w realizacji potrzeb zgłaszanych przez komórki wydziału.

 • Nadzór nad realizacją planu finansowego i nad rozliczaniem zakupów.

 • Przygotowanie i prezentacja informacji o stanie prac realizowanych w wydziale.

 • Zastępowanie naczelnika wydziału podczas jego nieobecności przy jednoczesnej nieobecności zastępcy naczelnika
  wydziału.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.

 

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji (infrastruktura telekomunikacyjna, dokumentacja techniczna),

 • umiejętność myślenia strategicznego,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • umiejętność analizowania,

 • umiejętność organizowania,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • umiejętność myślenia koncepcyjnego.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z obszaru systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych.

 

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: arkadiusz.zoladek@policja.gov.pl lub andrzej.pastuszka@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj