Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Sekcji Telekomunikacji Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych BŁiI KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

EKSPERTA

w Sekcji Telekomunikacji

Wydziału Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 9 grupie zaszeregowania

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Główne obowiązki:

 • Opiniowanie studiów wykonalności, założeń i koncepcji budowy nowych oraz modernizacji eksploatowanych w Policji systemów teleinformatycznych.

 • Opracowywanie koncepcji rozwiązań teleinformatycznych w Policji i wdrażanie systemów TI, zgodnie z przyjętą w Policji strategią rozwoju TI.

 • Opracowywanie dokumentacji technicznej, wymagań, jakie muszą spełniać modernizowane lub budowane w Policji systemy TI.

 • Określanie kierunków rozwoju, założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania w Policji nowych technologii informatycznych.

 • Określanie zasad organizacji i użytkowania systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Policji.

 • Udział w pracach zespołów projektowych systemów teleinformatycznych w zakresie właściwości merytorycznej wydziału.

 • Udział w komisjach i zespołach przetargowych oraz komisjach i zespołach ds. odbioru przedmiotu zamówienia dotyczących projektów teleinformatycznych w zakresie właściwości wydziału.

 • Realizacja zakupów w trybie postępowań o udzielenie zamówień publicznych poniżej wartości progowej.

 • Udział w sporządzaniu planu rzeczowego wydziału i komórek organizacyjnych Policji.

 • Prace administracyjne, utrzymaniowe oraz eksploatacyjne systemów łączności rządowej, resortowej, rejestracji treści korespondencji, systemu zasilania, systemu zarządzania i nadzoru.

 • Nadzór nad realizacją zawartych umów na dostawy sprzętu i usług.

 • Prowadzenie prac, w tym koncepcyjnych, związanych z rozbudową i modernizacją eksploatowanych urządzeń i systemów teleinformatycznych.

 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie eksploatowanego sprzętu i systemów.

 • Nadzór nad dokumentacją techniczną i gospodarką sprzętową i materiałową w sekcji.

 • Udział w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (SIWZ).

 • Udział w pracach komisji przetargowych.

 • Prowadzenie pojazdu służbowego zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy.

 • Wykonywanie doraźnych czynności wynikających z regulaminowych potrzeb wydziału.

 • Udział w opracowywaniu Planów Ochrony Infrastruktury Krytycznej w zakresie eksploatowanych systemów, a także we wdrażaniu rozwiązań dotyczących ochrony Infrastruktury Krytycznej.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.

 

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • znajomość zagadnień z zakresu telekomunikacji (infrastruktura telekomunikacyjna, dokumentacja techniczna),

 • umiejętność myślenia strategicznego,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • umiejętność analizowania,

 • umiejętność organizowania,

 • umiejętność obsługi komputera PC,

 • umiejętność myślenia koncepcyjnego.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym, telekomunikacyjnym,

 • doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
   

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: arkadiusz.zoladek@policja.gov.pl lub andrzej.pastuszka@policja.gov.pl.

powrót
drukuj