Informacyjny Serwis Policyjny

Rusza dobór na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy XXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie

Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje oficerów Policji na stanowisko dowódcy – zastępcy dowódcy XXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w Misji Unii Europejskiej w Kosowie.

Oficer Policji wyrażający akces objęcia jednego ze stanowisk dowódczych JSPP ma obowiązek;

a. złożyć raport, z zachowaniem drogi służbowej, potwierdzający akces objęcia jednego z ww. stanowisk oraz uzyskanie stanowiska (brak zgody nie blokuje kandydata) odpowiednio, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby; Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Szkoły Policji, Komendanta Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji,

oraz posiadać;

b. na stanowisko dowódcy i zastępcy stopień służbowy oficera Policji,

c. znajomość języka angielskiego na poziomie „B2”,

d. udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kraju,

e. doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,

f. roczną przerwę od ostatniego zakończenia służby w polskim kontyngencie policyjnym poza granicami kraju,

g. minimum od 2 lat prawo jazdy kat „B”,

h. bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby w warunkach misji,

i. uregulowaną sytuację rodzinną.

 

Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w trzech etapach:

ETAP I

Realizowany we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji – zgłoszenie akcesu objęcia jednego z wymienionych stanowisk przez złożenie raportu skierowanego do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, Szkół Policji, WSPol, Biur KGP.


ETAP II

Kandydaci na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP miejsce i termin spotkania z psychologiem uzgadniają z wydziałem kadr i szkolenia właściwej KWP, wydziałem kadr KSP i właściwej szkoły Policji.

Natomiast oficerowie z komórek organizacyjnych KGP i CBŚP;

  • wykonujący zadania na terenie województwa zgłaszą się do psychologa Komendy Wojewódzkiej Policji (§ 29 pkt 32 lit. d zarządzenia Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji / Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135 z późń. zm./,

  • pełniący służbę na terenie garnizonu warszawskiego zgłoszą się odpowiednio do:

a) Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendanta Głównego Policji,

b) Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.


(Ostateczny wynik rozmowy; „pozytywny/negatywny” psycholog umieszcza na raporcie zainteresowanego bądź w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu).
 


ETAP III

Realizowany w Komendzie Głównej Policji w dniu 26 października 2017 r.
 

Do trzeciego etapu zostaną zaproszeni oficerowie, którzy uzyskali pozytywny wynik z rozmowy z psychologiem.

Etap trzeci obejmować będzie:

  • egzamin z języka angielskiego – część pisemna,

  • wywiad lekarski,

  • test sprawności fizycznej (według zasad i zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie Nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.),

  • egzamin z języka angielskiego – część ustna,

  • rozmowę kwalifikacyjną (wiedza policyjna, zarządzanie zasobami ludzkimi, podstawy prawne regulujące udział polskiej Policji w misji w Kosowie, struktura Eulexu).

Załączniki do strony

powrót
drukuj