Informacyjny Serwis Policyjny

Kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP poszukuje kandydatów na stanowisko kierownika Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji (które do objęcia będzie na przełomie września / października)

Główne zadania realizowane na stanowisku pracy:

  1. Realizacja działań strategicznych dotyczących funkcjonowania Krajowego Biura Interpolu. Tworzenie koncepcji rozwoju i nadzór nad realizacją głównych kierunków współpracy wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Interpolu;

  2. Koordynowanie zadań związanych z udziałem przedstawicieli Polski w sesjach Zgromadzenia Ogólnego Interpolu oraz innych formach prac Interpolu (konferencje Szefów Krajowych Biur Interpolu, spotkania Europejskich Oficerów Kontaktowych, Europejska Konferencja Regionalna Interpolu);

  3. Koordynowanie międzynarodowej współpracy krajowych służb ochrony porządku prawnego w szczególności Straży Granicznej, CAT ABW, ABW, CBA, Służby Celnej, BOR, GIF z Sekretariatem Generalnym Interpolu

  4. Nadzór nad opracowywaniem projektów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących międzynarodowej wymiany informacji właściwych dla Interpolu;

  5. Koordynowanie nadzorowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem w Policji oraz instytucjach innych organów ochrony porządku prawnego wiedzy z zakresu działania Interpolu, poprzez udział i organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów tematycznych zarówno o charakterze międzynarodowym jak i krajowym;

  6. Zarządzanie i nadzór nad wykorzystaniem baz danych i systemów Interpolu, w tym zarządzanie uprawnieniami użytkowników w Polsce;

  7. Nadzorowanie zadań związanych z delegowaniem polskich policjantów do wykonywania zadań służbowych w Sekretariacie Generalnym Interpolu lub na rzecz tej organizacji;

  8. Robocza współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych BMWP KGP w celu zapewnienia realizacji zadań Biura, w zakresie zadań Sekcji.

 

Wykształcenie:

określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm).
 

Wymagania niezbędne:

- zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu (…) na stanowiskach służbowych;

- dostęp o do informacji niejawnych oznaczonych klauzula min. „poufne”;

- doświadczenie w realizacji zadań dot. międzynarodowej współpracy policji;

- znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i w piśmie;

- umiejętność zarządzania;

- umiejętność planowania i organizacji pracy;

- obsługa komputera w zakresie pakietu Office;

- umiejętność pracy zespołowej;

- organizacja pracy własnej i podległych pracowników ;

- analityczne myślenie.
 

Wymagania pożądane:

- doświadczenie zawodowe ponad 8 lat;

- dobra znajomość drugiego języka roboczego Interpolu (francuski, hiszpański);

- zdolność myślenia strategicznego;

- zdolność negocjowania.

 

Szczegółowych informacji udziela:

podinsp. Mateusz Walczak

kierownik Sekcji ds. Interpolu

Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji

Biura Międzynarodowej Wymiany Informacji KGP

tel. 72 136-16

 

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: bmwp.kgp@policja.gov.pl do dnia 28 lipca br.

 

 

 

powrót
drukuj