Informacyjny Serwis Policyjny

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oławie

Zamieszczony Data publikacji 28.04.2017

OGŁOSZENIE NR 2/2017
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OŁAWIE
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego
Komendy Powiatowej Policji w Oławie


§ 1


W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego  Komendy Powiatowej Policji w Oławie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1. W zakresie wymagań formalnych:

a) spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni  odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. z 2007r. Nr 123, poz.857 z późn. zm.);

2. W zakresie wymagań pożądanych:

a) posiadający co najmniej 10-letni staż służby w Policji,
b) posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie realizowania zadań w pionie kryminalnym lub prewencyjnym,
c) posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu komórkami lub jednostkami organizacyjnymi,
d) posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;

3. W  zakresie wymagań dodatkowych:

a) posiadający wykształcenie z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych menadżerskich, przeszkolenia lub kursu z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, lub
b) posiadający wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii.


§ 2


Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) CV i list motywacyjny,
2) kopię ostatniej opinii służbowej kandydata (oryginał do wglądu),
3) potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby,
4) koncepcję pracy na stanowisku, na które prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne ( pisemna koncepcja pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat powinna zostać opracowana ściśle dla stanowiska objętego postępowaniem kwalifikacyjnym w oparciu o obowiązujące akty prawne, w tym regulamin jednostki organizacyjnej Policji oraz szczegółowy zakres zadań komórki. Koncepcja pracy na stanowisku nie powinna przekraczać 10 stron, powinna być napisana  czcionką Arial lub Times New Roman 12, interlinia 1.5, marginesy standardowe 2.5cm),
5) oświadczenie kandydata -pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej,
6) oświadczenie kandydata o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w stosunku małżeńskim,  pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat,
7) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
8) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu),  
9) kopię poświadczenia bezpieczeństwa osobowego (oryginał do wglądu).


 § 3


Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. Kierowanie pracą Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego poprzez organizację, bezpośredni nadzór i kontrolę realizacji zadań służbowych wykonywanych przez podległych policjantów.
2. Bezpośredni nadzór nad prowadzonymi przez policjantów wydziału postępowaniami przygotowawczymi oraz innymi zlecanymi im czynnościami.
3. Organizowanie, prowadzenie i bezpośredni nadzór nad pracą analityczno - informacyjną w oparciu o przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych i innych działań wydziału.
4. Współdziałanie z Wydziałami: Kryminalnym i Prewencji oraz komendantami Komisariatu Policji w Jelczu – Laskowicach podległych w zakresie realizacji spraw prowadzonych przez wydział.
5. Podejmowanie do bezpośredniego prowadzenia przez wydział postępowań przygotowawczych w sprawach przestępstw kryminalnych o dużym ciężarze gatunkowym.
6. Współdziałanie z prokuratorami nadzorującymi postępowania przygotowawcze prowadzone przez wydział oraz nadzorującymi takie postępowania.
7. Nadzorowanie  prawidłowości rejestracji kryminalnej, a zwłaszcza: prawidłowego sporządzania druków statystycznych, meldunków i kart daktyloskopijnych, podejmowanie stosownych przedsięwzięć w celu prawidłowej organizacji i rejestracji kryminalnej, związanej z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi przez KPP i jednostkę podległą, współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi wydziałami KWP we Wrocławiu.
8. Kierowanie policjantów wydziału do udziału w grupach operacyjno-śledczych na miejscu przestępstw, bądź zdarzeń należących do właściwości Policji, nadzorowanie, a w uzasadnionych przypadkach osobiste kierowanie
działaniami  wykrywczymi na miejscu zdarzeń.
9. Organizowanie i prowadzenie szkoleń zawodowych policjantów pionu dochodzeniowo-śledczego.
10. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli nad prawidłowością ewidencjonowania  i magazynowania dowodów rzeczowych oraz magazynem dowodów rzeczowych.
11. Bezpośredni nadzór nad prawidłowością prowadzenia przez podległych policjantów teczek zagadnieniowych dotyczących: składanych zażaleń na zatrzymanie osób, czynności rejestracji linii papilarnych w systemie AFIS, wdrożonych mediacji, zabezpieczeń majątkowych, przestępstw popełnianych w czasie imprez masowych.
12. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad prawidłowością przekazywanych danych do policyjnego Systemu Statystyki Policyjnej - „KSIP”.


§ 4


Oferty, z podaniem na kopercie adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych należy składać w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Oławie., ul. Kopernika 1, 55-200 Oława lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki) -w terminie do dnia 19 maja 2017 roku z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego  „w sekretariacie nie otwierać”.


§ 5


Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać w Komendzie Powiatowej Policji w Oławie, tel. 8727 209 lub 71 3817 209 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe  w Policji.          

                    
§ 6


Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia  20 czerwca  2017 roku.


                                                             Komendant Powiatowy Policji
                                                       w Oławie
                                                        kom. Paweł Urbańczyk

 

 
powrót
drukuj