Informacyjny Serwis Policyjny

Kierownik Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Krakowie

Zamieszczony Data publikacji 17.03.2017

OGŁOSZENIE Nr  3

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W KRAKOWIE

z dnia  16 marca 2017 roku

 

                            w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na  stanowisko                          

Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji  Sztabu Policji  KWP w Krakowie

 

 

§1

 

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Kierownika Sekcji Lotnictwa Policji  Sztabu Policji  KWP w Krakowie ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze Policji spełniający poniższe kryteria:

1. w zakresie wymagań formalnych:

a. spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra  Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r., w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim po­winni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz ich mianowania na wyższe stanowiska służ­bowe  (Dz. U. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) tj. co najmniej 3 - letni staż służby oraz wykształcenie wyższe lub 5-letni staż służby przy wykształceniu średnim;

b. spełniający wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 27 Komendanta  Głównego Policji z dnia  6 sierpnia 2015 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwa Policji , w tym posiadanie ważnej  licencji pilota śmigłowcowego Lotnictwa Policyjnego  na co najmniej jednym typie statku powietrznego aktualnie użytkowanego przez Sekcję Lotnictwa Policji KWP w Krakowie;

2. w zakresie wymagań pożądanych :  

a. 5-letnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych w zakresie planowania, przygotowania lub prowadzenia operacji lotniczych, z których co najmniej 2 lata powinno być w Lotnictwie Policji;

3. w zakresie wymagań dodatkowych:

a. wykształcenie wyższe;
b. posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania albo ukończenia studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
c. nalot minimum 500 godzin w lotnictwie śmigłowcowym.

§2

 

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1. CV i list motywacyjny;
2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata;
3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
4. oświadczenie kandydata - pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
5. kopie  dokumentów potwierdzających   posiadane  wykształcenie;
6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
7. oświadczenie kandydata o pozostawaniu/niepozostawaniu w stosunku małżeńskim, przysposobienia do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, na które aplikuje kandydat.

§3

 

Zakres zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. sprawowanie bieżącego nadzoru w zakresie działalności operacyjnej Sekcji;
2. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez policjantów Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Krakowie;
3. zapewnienie stałej gotowości sił i środków Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w  Krakowie do realizacji zadań służbowych;
4. zlecanie zadań załodze statku powietrznego i komórce technicznej Sekcji Lotnictwa Policji  Sztabu Policji KWP w Krakowie;
5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, lotu, wypoczynku i dni wolnych policjantów Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji  KWP w Krakowie;
6. planowanie i organizowanie szkolenia policjantów Sekcji Lotnictwa Policji  Sztabu Policji KWP w Krakowie;
7. organizowanie powiadamiania i alarmowania podległego personelu w celu realizacji zadań służbowych;
8. udzielanie pomocy dowódcy statku powietrznego w przygotowaniu dokumentów operacyjnych lotu oraz uzgadnianie planu lotów z odpowiednimi organami służb ruchu lotniczego;
9. inicjowanie – w przypadku wystąpienia niebezpiecznej sytuacji – przewidzianych metod postępowania oraz stosowanie wszelkich koniecznych i dostępnych środków dla uniknięcia niebezpieczeństwa.

§4

 

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków w terminie do dnia 30 marca 2017 roku  z dopiskiem Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko kierownika Sekcji Lotnictwa Policji  Sztabu Policji  KWP w Krakowie z  dopiskiem „nie otwierać w sekretariacie" (decyduje data wpływu aplikacji do KWP w Krakowie).

§5

 

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Krakowie - tel. 83-54-063 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl, w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji.

§6

 

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone do dnia 29 kwietnia 2017 roku.

                                                               

 

                                                                                    KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI

                                                                                    W KRAKOWIE

                                                                                    NADINSP.   TOMASZ MIŁKOWSKI

 

 
powrót
drukuj