Informacyjny Serwis Policyjny

Starszy referent w Wydziale Organizacji CLKP

OGŁOSZENIE
 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

poszukuje kandydatów na stanowisko

starszy referent Wydziału Organizacji CLKP

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie dziennika przepisów resortowych, dystrybucja na poszczególne zakłady/wydziały/zespoły CLKP, gromadzenie ich w zbiory.
 2. Ewidencjonowanie aktów prawnych wydawanych przez dyrektora CLKP, dystrybucja na poszczególne zakłady/wydziały/zespoły CLKP.
 3. Nadawanie i odbieranie korespondencji za pośrednictwem faksu i poczty elektronicznej na stanowiskach pozostających w dyspozycji sekretariatu.
 4. Przyjmowanie z kancelarii ogólnej CLKP przesyłek i korespondencji i przedkładanie jej kierownictwu CLKP do dekretacji.
 5. Przekazywanie zadekretowanej korespondencji i przesyłek do kancelarii ogólnej CLKP.
 6. Prowadzenie ewidencji wydanych delegacji dla policjantów i pracowników CLKP.
 7. Koordynowanie wyjazdów pojazdów służbowych i przekazywanie pism za książkami doręczeń.
 8. Sporządzanie czystopisów pism na polecenie dyrektora oraz zastępców dyrektora CLKP i przekazywanie ich do właściwej komórki organizacyjnej celem rejestracji w dzienniku korespondencji i wysłania do adresata.
 9. Umawianie interesantów na spotkania z dyrektorem lub zastępcami dyrektora CLKP.
 10. Przygotowywanie i rozliczanie dokumentacji związanej z wyjazdami zagranicznymi dyrekcji CLKP.
 11. Prowadzenie ewidencji zezwoleń na przejazdy bezgotówkowe (taxi).
 12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentów ostatecznie załatwionych do czasu przekazania ich wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacji CLKP.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie średnie

preferowane wymagania kwalifikacyjne:

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność komunikowania się

 • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office

 • znajomość obowiązujących przepisów policyjnych z zakresu obiegu dokumentów oraz archiwizacji

 • 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania dokumentów:

27.04.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Organizacji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Al. Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 • oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie

 • złożone dokumenty nie będą zwracane

 

DYREKTOR

CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

insp. dr n. med. Radosław JUŹWIAK

powrót
drukuj