Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2 (27) 2016
W numerze m.in. : o tym, czym jest cyberlocker, o reorganizacji Komendy Głównej Policji, o błędach i zasadach sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, o mechanizmach ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich, czy też o zwalczaniu przestępczości narkotykowej w obszarze Schengen... i wielu innych zagadnieniach.
E-informator nr 5/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
„Policja Łódzkie” – pismo policjantów i pracowników łódzkiego garnizonu Policji.
E- informator  nr 4/2016
Przygotowany przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
WIEM I POWIEM. Ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (26) 2016
W numerze m.in. o: kontaminacji, roli i znaczeniu dodatkowej dokumentacji z czynności procesowej oględzin, fałszerstwie pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 4 (25) 2015
W numerze m.in. o: przestępstwach rozbójniczych, prawach i obowiązkach stron w postępowaniu przygotowawczym i przestępczości zorganizowanej w Polsce.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny numer specjalny 1/2015
W numerze m.in. o: ogólnopolskim konkursie „Policjant Służby Kryminalnej 2015”, festiwalu „Kryminalna Piła” i ogólnopolskim turnieju klas policyjnych.
"Kwartalnik policyjny" nr 3/2015
W numerze m.in. wywiad z nadinsp. Cezarym Popławskim, zastępcą Komendanta Głównego Policji o priorytetach pionu prewencji, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Numer specjalny poświęcono zmianom w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.
Sportowcy w Policji
Wydanie specjalne miesięcznika "Policja 997". Nakład: 1000 egz. Numer zamknięto: 28 września 2015 r.
Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny  nr 3 (24) 2015
W numerze m.in. o przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej, problematyce prawnej odsprzedaży używanych licencji na programy komputerowe, dystrybucji nielegalnego oprogramowania.
Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych
Pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego

Wybierz Strony