Informacyjny Serwis Policyjny

Procedura Antymobbingowa w KGP

Zarządzeniem nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2013 r. wprowadzono w Komendzie Głównej Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową. Określa ona szczegółowo obowiązki pracodawcy i pracownika w przeciwdziałaniu mobbingu, a także sposób postępowania w przypadku złożenia skargi w tej materii.

W celu przeciwdziałania mobbingowi w Komendzie Głównej Policji ogłoszono Wewnętrzną Procedurę Antymobbingową. Wprowadzające ją Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2013 roku nakłada zarówno na pracodawcę, jak i na pracownika określone obowiązki w celu eliminacji tego zjawiska. Obie strony obowiązane są nie tylko do zapoznania się z procedurą, co potwierdzają w pisemnym oświadczeniu, ale i przestrzegania zakazu stosowania mobbingu w komendzie.

Zgodnie z nowymi uregulowaniami pracodawca przeciwdziała mobbingowi przez promowanie pożądanych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego, postaw i zachowań w relacjach międzyludzkich, upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska lobbingu i metod jego zapobiegania, a także konsekwencji, jakie może przynieść. Pracodawca jest też zobowiązany do zapewnienia dostępu do stosownych szkoleń tematycznych. Zarządzenie nakłada też na pracodawcę obowiązek zapoznania pracowników z przepisami Kodeksu pracy w sprawie mobbingu. Pracownik potwierdza ten fakt w pisemnym oświadczeniu, które trafi do jego akt osobowych.

Pracownik ma nie tylko obowiązek przeciwdziałania stosowaniu mobbingu przez inne osoby, ale też -  w przypadku posiadania informacji mogących świadczyć o jego stosowaniu - wystąpienia z pisemną lub ustną skargą. Każdy pracownik ma prawo żądania podjęcia przez pracodawcę działań zmierzających do zaprzestania mobbingu oraz zniesienia jego skutków, a także dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od postanowień procedury, w tym skierowania sprawy na drogę sądową.

Na podstawie Zarządzenia zostanie powołana Komisja Antymobbingowa, której zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania w sprawie skargi. W jej skład wejdą:

  1. dyrektor albo zastępca dyrektora biura komendy, właściwego w sprawach pracowniczych jako przewodniczący komisji;
  2. Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka - członek komisji;
  3. przedstawiciel biura komendy, właściwego w sprawach pracowniczych - członek komisji;
  4. psycholog - członek komisji;
  5. przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych - członek komisji.

W skład komisji, na wniosek przewodniczącego komisji, mogą być powołane także inne osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie przydatne w prowadzonym postępowaniu.

Skargę składana się do przewodniczącego komisji. Komisja rozpatruje ją z zachowaniem zasad bezstronności i poufności. W trakcie postępowania pracownik, który złożył skargę, mobbingowany i osoba, której zarzuca się stosowanie mobbingu, powinny mieć możliwość swobodnego składania oświadczeń. Komisja może wnioskować, by w zespole, w którym pracuje osoba zgłaszająca mobbing, przeprowadzono np. badania ankietowe. Na wniosek komisji przełożeni mają obowiązek udostępniać dokumenty i udzielać niezbędnych informacji w celu ustalenia wszystkich okoliczności rozpatrywanej skargi.

Komisja ocenia zasadności skargi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. Protokół z postępowania w sprawie skargi powinien zawierać uzasadnienie, ocenę zasadności skargi, a także rekomendacje dla pracodawcy. Przewodniczący komisji przekazuje protokół pracodawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia jego sporządzenia, w celu podjęcia rozstrzygnięcia o zasadności skargi. Następnie przewodniczący komisji albo wyznaczona przez niego osoba informuje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem osobę, która złożyła skargę, mobbingowanego oraz osobę, której zarzuca się stosowanie mobbingu, o podjętym przez pracodawcę rozstrzygnięciu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego podjęcia.

Pracodawca, na podstawie protokołu oraz materiałów zebranych w trakcie postępowania, w zależności od charakteru i skali niepożądanych zachowań i zdarzeń, podejmuje działania, które mają zmierzać do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziała ich powtarzaniu.

Zobacz pełną treść Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej

powrót
drukuj