Informacyjny Serwis Policyjny

Kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju

Zamieszczony Data publikacji 24.05.2017

Informujemy, że Wydział Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystąpił do realizacji czynności związanych z wyselekcjonowaniem grupy kandydatów na kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych poza granicami kraju – edycja 2017 angielskojęzyczna (tzw. „kurs UN”).

Wyselekcjonowanie odpowiedniej grupy ekspertów policyjnych pozwoli na skierowanie w rejon misji funkcjonariuszy właściwie reprezentujących polską Policję, zapewniając jednocześnie wywiązywanie się z zobowiązań międzynarodowych.

Kandydaci zainteresowani udziałem w czynnościach związanych z selekcją na ww. kurs powinni spełniać następujące kryteria:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (minimum poziom „B2”),
  • minimum osiem lat stażu pracy w Policji (stan na dzień 1 lipca 2017 r.),
  • prawo jazdy kat. „B” z minimum dwuletnim doświadczeniem,
  • bardzo dobry stan zdrowia.

Egzamin kwalifikujący obejmować będzie:

  • test z języka angielskiego (ustny i pisemny),
  • sprawdzian umiejętności kierowania samochodem osobowym,
  • ocenę zdolności interpersonalnych i motywacji,
  • test sprawności fizycznej (wg Zarządzenia nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów).

Policjanci zainteresowani udziałem w ww. postępowaniu winni kierować raporty do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej.

Do egzaminu dopuszczeni zostaną wszyscy policjanci, którzy spełnią warunki formalne. Natomiast przy kierowaniu na sam kurs pierwszeństwo będą mieli funkcjonariusze, którzy uzyskali poparcie przełożonych oraz najwyższe oceny podczas przedmiotowego postępowania.

(BMWP KGP)

 

 
Tagi:
powrót
drukuj