Informacyjny Serwis Policyjny

Skarga na zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Zamieszczony Data publikacji : 24.03.2014
Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się funkcjonariusz Policji ze skargą dotyczącą zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, o których mowa w ustawie o Policji. Obowiązujące przepisy wywołały wątpliwości RPO z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją, dlatego zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych o zbadanie problemu i podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Skarżący podniósł, że regulacja przyjęta w ustawie ogranicza policjantom prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wskazał ponadto, że obowiązujący mechanizm obliczeń ekwiwalentu w Policji powoduje, że otrzymane świadczenie z tego tytułu stanowi jedynie ok. 73 proc. wartości uposażenia otrzymywanego podczas urlopu wykorzystywanego w naturze. Dodatkowo podniósł, że policjanci mają trudności w zakresie możliwości odbioru dni wolnych oraz urlopu niewykorzystanego w poprzednim roku, w terminie przewidzianym w ustawie o Policji.

Zgodnie z ustawą o Policji ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte 8 godzin niewykorzystanego czasu wolnego przysługującego w zamian za czas służby przekraczający normę 40-godzinnego tygodnia pracy w 3-miesiecznym okresie rozliczeniowym, ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Podobne rozwiązanie przewiduje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2005 r. w sprawie ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystane przez funkcjonariusza Straży Granicznej urlopy i czas wolny od służby.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich stosowanie przelicznika 1/30 uposażenia za 1 dzień niewykorzystanego urlopu może ograniczać funkcjonariuszom konstytucyjne prawo do wypoczynku. Rekompensata pieniężna za niewykorzystany urlop powinna być adekwatna do maksymalnych norm czasu pracy. Obowiązujące w omawianym zakresie przepisy wywołują wątpliwości Rzecznika z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych o zbadanie problemu i podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany opisanego stanu rzeczy.

Zobacz: Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych ws. zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop policjanta

Źródło: rpo.gov.pl

 
powrót
drukuj